L.M Joseph Phạm Minh Van
LM Tổng Tuyên úy
L.M Robert Trương Hoàng Bửu
Thừa tác vụ Linh Mục
L.M Jean Hoàng Ngọc Thanh
Thừa tác vụ Linh Mục
Pt Francis Cung Bỉnh Duyệt
Thầy Phó Tế
Pt Pierre Võ Tiết Cương
Thầy Phó Tế

Nhiệm Kỳ 2018-2020

Chủ tịch

Huỳnh Uyên Ly

Phó chủ tịch

Nguyễn Hữu Nghĩa

Thư ký

Phạm Quốc Dũng

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Hạnh

Trần Thị Tuyết Nhung

Thánh ca & Văn nghệ

Trần Ngọc Khánh

Phạm Thanh Mai

Nhiếp ảnh

Trương Hùng Chánh

Thông tin & Site internet

Nguyễn Đình Văn Linh

………………………………………………….

Nhiệm Kỳ 2016-2018