LM Tổng Tuyên úy

LM Joseph Phạm Minh Văn

Thừa tác vụ Linh mục

LM Robert Trương Hoàng Bửu

Thừa tác vụ Linh mục

LM Jean Hoàng Ngọc Thanh

Thầy Phó Tế

Pt Francis Cung Bỉnh Duyệt

Thầy Phó Tế

Pt Pierre Võ Tiết Cương

Nhiệm Kỳ 2016-2018

Chủ tịch

Vũ Văn Khiết

Phó chủ tịch

Huỳnh Uyên Ly

Thư ký & Site Web

Nguyễn Đình Văn Linh

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Phương Châm

Thánh ca & Văn nghệ

Trần Ngọc Khánh

Phạm Thanh Mai

Nhiếp ảnh

Trương Hùng Chánh