Nhiệm Kỳ 2018-2020

Linh Mục Phụ Trách

LM Jean Hoàng Ngọc Thanh

Phụng vụ

Pt. Pierre Võ Tiết Cương

Ban Hành Giáo

Nguyễn Tấn Đắc

Nguyễn Thế Hùng

Trần Hữu Vinh

Nguyễn Khắc Công