Nhiệm Kỳ 2016-2018

Linh Mục Phụ Trách

LM Jean Hoàng Ngọc Thanh

Chủ tịch

Trần Hà

Phó chủ tịch

Nguyễn Tấn Đắc

Thư ký

Nguyễn Thế Hùng

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (Nga)

Thánh ca

Trần Hữu Vinh

Văn nghệ

Trần Quốc Dũng

Phụng vụ

Pt. Pierre Võ Tiết Cương