Nhiệm Kỳ 2018-2020

Linh Mục Phụ Trách

LM Robert Trương Hoàng Bửu

Chủ tịch

Huỳnh Uyên Ly

Phó chủ tịch

Huỳnh Tiến Bình

Thư ký

Phạm Hoài Thu

Thủ quỹ

Bùi Ái Vân

Ẩm thực

Trương Hồng Oanh

Hà Thị Mộng Cầm

Thánh ca

Phạm Thị Thanh Mai

Nguyễn Quang Diệu

Văn nghệ

Đặng Thị Hạnh Phước

Phạm Hoàng Phong

Phụng vụ

Huỳnh Tiến Bình