Nhiệm Kỳ 2018-2020

Linh Mục Phụ Trách

Các LM Dòng Xi-tô

Chủ tịch

Huỳnh Tiến Tài

Phó chủ tịch

Nguyễn Hữu Nghĩa

Thư ký

Phạm Quốc Dũng

Thủ quỹ & Ẩm Thực

Phạm Thị Hoa

Thánh ca & Văn nghệ

Trần Ngọc Khánh

Nguyễn Đình Văn Linh

Phụng vụ

Pt. Francis Cung Bỉnh Duyệt