Nhiệm Kỳ 2016-2018

Linh Mục Phụ Trách

Các LM Dòng Xi-tô

Chủ tịch

Vũ Văn Khiết

Phó chủ tịch

Nguyễn Phương Châm

Thư ký

Huỳnh Tiến Tài

Thủ quỹ & Ẩm Thực

Phạm Thị Hoa

Phạm Thị Nga (Liễu)

Thánh ca & Văn nghệ

Trần Ngọc Khánh

Nguyễn Đình Văn Linh

Phụng vụ

Pt. Francis Cung Bỉnh Duyệt

Võ Hùng Sơn