Nhiệm Kỳ 2018-2020

Linh Mục Phụ Trách

LM Jean Hoàng Ngọc Thanh

Chủ tịch

Nguyễn Minh Tuấn

Phó chủ tịch

Trương Văn Phương

Thư ký

Trần Thị Tuyết Nhung

Thủ quỹ

Võ Lưu Thị Vinh

Thánh ca

Nguyễn Thanh Tuấn

Phụng vụ

Lê Phương Thảo