Nhiệm Kỳ 2016-2018

BHG Vevey
Linh Mục Phụ Trách

LM Jean Hoàng Ngọc Thanh

Chủ tịch

Lê Ngọc Hoàng

Phó chủ tịch

Trương Văn Phương

Thư ký

Nguyễn Minh Tuấn

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Bích Vân

Thánh ca

Nguyễn Thanh Tuấn

Phụng vụ

Võ Lưu Thị Vinh