28.04.1979 – 28.04.2019

Kỷ niệm 40 năm Linh Mục Cha Giuse Phạm Minh Văn