Thánh Lễ An Táng – Marie-Thérèse Nguyễn Thị Thu Trang – 18.05.2019

Thay mặt Tang gia: Đỗ An Sơn

R.I.P – Lời cảm tạ ……………………..