[Xem Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật …]

Thánh lễ tiếng Pháp hàng ngày, nhà nguyện của Tòa Giám Mục tại Fribourg, phát sóng lúc 19 giờ.
@Diocèse Lausanne, Genève & Fribourg

Thánh Lễ trực tuyến hàng ngày