Nhấn vào Link dưới đây để tham dự:
Thánh Lễ trực tuyến – Văn phòng Mục Vụ


Hướng dẫn cài đặt

Tùy thuộc vào thiết bị xử dụng, quý vị cần tải và cài đặt phần mềm « ZOOM Cloud Metting » bằng cách nhấn link dưới đây.

Iphone, Ipad

Samsung, Huawei, …


Meeting-ID: 188310187


Cộng đoàn cũng có thể xem lại hoặc theo dõi Thánh lễ trực tuyến qua kênh YouTube dưới đây.

Thánh Lễ trực tuyến – Văn phòng Mục Vụ