Nhấn vào Link dưới đây để tham dự:
Thánh Lễ trực tuyến – Văn phòng Mục Vụ


Hướng dẫn cài đặt

Tùy thuộc vào thiết bị xử dụng, quý vị cần tải và cài đặt phần mềm “ZOOM Cloud Metting” bằng cách nhấn link dưới đây.

Iphone, Ipad

Samsung, Huawei, …


Meeting-ID: 188310187


Cộng đoàn cũng có thể xem lại hoặc theo dõi Thánh lễ trực tuyến qua kênh YouTube dưới đây.

Thánh Lễ trực tuyến – Văn phòng Mục Vụ